Bảng điện tử Genius (9) Bảng điện tử 3M (2) Bảng điện tử Smart board (11)
Bảng điện tử H-PEC (13) Bảng điện tử Hitachi (4) Bảng điện tử Plus (14)
Bảng điện tử Wacom (20) Bảng điện tử Shinon (2) Bảng tương tác (47)
Bảng điện tử MIMIO (6) Bảng điện tử Panasonic (19) Bảng Flipchart (28)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

215$ = 4.500.000 VNĐ

222$ = 4.650.000 VNĐ

306$ = 6.400.000 VNĐ

309$ = 6.450.000 VNĐ

199$ = 4.150.000 VNĐ

325$ = 6.800.000 VNĐ

330$ = 6.900.000 VNĐ

213$ = 4.450.000 VNĐ