Máy tính tài chính (13) Bộ thí nghiệm môn Hóa Học (4) Bộ thí nghiệm Khoa học Tự Nhiên (11)
Thiết bị hỗ trợ giảng dạy & kết nối (4) MÁY TÍNH IN RA GIẤY (8) Bộ thí nghiệm Hỗn hợp (3)
Bộ thiết bị giảng dạy cho Giáo viên (3) Bộ thí nhiệm môn Toán Học (2) Máy tính lập trình & vẽ đồ thị (6)
Bộ thí nghiệm môn Sinh Vật Học (15) Bộ thí nghiệm môn Hóa cao cấp (9)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

48$ = 1.000.000 VNĐ

799$ = 16.700.000 VNĐ

53$ = 1.105.000 VNĐ

62$ = 1.300.000 VNĐ

813$ = 17.000.000 VNĐ

69$ = 1.450.000 VNĐ

833$ = 17.400.000 VNĐ

89$ = 1.860.100 VNĐ

842$ = 17.600.000 VNĐ

188$ = 3.920.600 VNĐ

864$ = 18.050.000 VNĐ

108$ = 2.250.000 VNĐ

921$ = 19.250.000 VNĐ

598$ = 12.500.000 VNĐ

622$ = 13.000.000 VNĐ

120$ = 2.500.000 VNĐ

622$ = 13.000.000 VNĐ

766$ = 16.000.000 VNĐ

967$ = 20.200.000 VNĐ