Biến áp 1 pha (44) Máy biến áp khô (38) Máy biến áp kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu (31)
Biến áp 3 pha (216)
Sắp xếp Xem dạng listXem dạng lưới

4.880$ = 102.000.000 VNĐ

1.804$ = 37.700.000 VNĐ

2.914$ = 60.900.000 VNĐ

2.919$ = 61.000.000 VNĐ

3.206$ = 67.000.000 VNĐ

5.789$ = 121.000.000 VNĐ

3.679$ = 76.900.000 VNĐ

6.411$ = 134.000.000 VNĐ

7.703$ = 161.000.000 VNĐ

8.565$ = 179.000.000 VNĐ

8.947$ = 187.000.000 VNĐ

4.593$ = 96.000.000 VNĐ

9.139$ = 191.000.000 VNĐ